โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
ฝึกอบรมให้ความรู้และซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2559 ฝึกอบรมให้ความรู้และซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2559

ฝึกอบรมให้ความรู้และซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2559

     อุบัติเหตุต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยบางครั้งเราอาจไม่ทันรู้ตัว ทั้งจากธรรมชาติและความประมาท ดังในกรณีอัคคีภัยสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งหากไม่ได้รับการดูแล ตรวจตราเอาใจใส่ โดยเฉพาะกับองค์กรที่มีบุคลากรจำนวนมากและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและหลายชนิด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดอุบัติภัยชนิดที่เรียกว่าอัคคีภัยได้ 

    โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยขึ้น เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย
2. เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อพนักงานและผู้มารับบริการ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
3. เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย
4. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อพนักงานในสถานประกอบการ

กลับหน้าหลัก